Wor begûnstiger

 

At jou ôns werk ‘n wêrm hart toedrage, kinne jou begûnstiger worre foor minimaal € 15,00 in ‘t jaar. Der souwen wij wakker wiis met weze.
Foor ‘t anmelden kinne jou ‘t formulier infulle. De eerste donasy doen jou deur ‘t fersturen fan ‘t infulde formulier. Met deuze eerste betaling, machtige jou Stichting Bildts Aigene (met ingang fan ‘t folgende jaar) jaarliks ‘t bedrag fan jou bankreken te inkasseren.

Wille jou later jou bankreken wizige of de automatise inkasso stopsette, stuur dan ‘n e-post na pinningmeester@bildtsaigene.nl en dan wort ‘t gau regeld.

Bedrag